ALLMÃNNA VILLKOR

1. DEFINITIONER

I dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) används följande definitioner:

KÖPARE – avser det företag som köper eller förbinder sig att köpa Varor från Säljaren ;
VILLKOR – avser dessa Allmänna Villkor samt eventuella mellan Parterna särskilt överenskomna skriftliga villkor;
KONTRAKT – avser ett avtal mellan Säljare och Köpare avseende försäljning och köp av Varor i enlighet med dessa Villkor;
LEVERANSDATUM – avser det senare av det datum Säljaren angett för leverans respektive datumet för den faktiska leveransen av Varorna;
LEVERANSADRESS – avser den adress som i Kontraktet angetts för leverans av Varor;
VAROR – avser de produkter som Köparen förbinder sig att köpa från Säljaren; och
SÄLJARE – avser Tama Scandinavia AB, Nääs Fabriker 5008, 448 51 Tollered, Sweden.

Säljare och Köpare är nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt ”Parterna”.

2. TILLÄMPLIGA VILLKOR

2.1 Villkoren äger tillämplighet på samtliga Kontrakt. Alla övriga villkor, inklusive men inte begränsat till villkor som Köparen genom inköpsorder, orderbekräftelse eller liknande dokument önskar åberopa, ersätts av innehållet i Villkoren.
2.2 En beställningsorder skall anses utgöra ett av Köparen lämnat anbud avseende köp av Varor i enligt med Villkoren.
2.3 Ett leveransgodkännande skall anses utgöra ett bindande bevis på att Köparen accepterat Villkoren.
2.4 Tillägg och ändringar till Villkoren (inkluderat mellan Parterna särskilt överenskomna villkor) äger endast tillämplighet om Parterna skriftligen överenskommit särskilt därom. Köparen har inte förlitat sig på av Säljaren eller på uppdrag av Säljaren lämnat uttalande, löfte eller uppgift utöver vad som framkommer av Kontraktet.
2.5 Av Säljaren lämnad offert utgör inte ett till Köparen lämnat anbud.

3. PRIS

3.1 Om annat inte har avtalats mellan Parterna skall Varorna anses sålda för det pris som framkommer av Säljarens offentliga prislista. För att fastställa priset på Varorna skall den prislista tillämpas vilken var aktuell vid tidpunkten för Kontraktets ingående alternativt om senare den prislista som gällde vid tidpunkten för Köparens order.
3.2 Säljaren förbehåller sig rätten att från tid till annan, utan att skriftligen meddela Köparen, höja priserna enligt gällande prislista med anledning av förändrade råvarupriser respektive marknadsförutsättningar
3.3 Såvida inte annat framkommer av orderbekräftelse/Kontrakt omfattas emballagerings- och leveranskostnader i priset för Varorna.
3.4 Priset är angivet exklusive mervärdesskatt (eller annan liknande skatt), annan skatt eller tullavgift hänförlig till tillverkning, transport, export, import, försäljning eller leverans av Varorna. Priset skall beräknas enligt den växelkurs som gällde vid datumet för Säljarens utfärdande av fakturan.
3.5 Priserna är angivna i SEK, om annat inte särskilt anges. För det fall Parterna inte skriftligen har överenskommit om annat skall köparen erlägga betalning i SEK.

4. LEVERANS

4.1 Leverans skall ske till Leveransadressen på Leveransdatumet eller så nära Leveransdatumet som är praktiskt möjligt utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Säljaren äger ensamt rätt att avgöra leveranssätt. För förtydligande, Leveransdatumet utgör endast en preliminär uppgift om förväntat leveransdatum och så länge annat inte skriftligen har avtalats mellan Parterna är tidpunkten för leveransen inte av väsentlig betydelse.
4.2 Dröjsmål med leverans av Varor äger inte påverkan på priset för Varorna och medför ingen rätt för Köparen att avvisa leverans, framtida delleverans, del av aktuell order eller annan order. Dröjsmål utgör inte giltigt skäl för Köparen att häva Kontrakt eller order.
4.3 Köparen ombeds särskilt uppmärksamma punkt 9.1.3.
4.4 För det fall Köparen, oavsett anledning, underlåter att motta varor klara för leverans eller om Säljaren inte kan fullgöra leveransen av Varorna i tid med anledning av att Köparen inte har tillhandahållit fullgoda instruktioner, dokument, licenser eller bemyndigande äger Säljaren rätt att på Köparens bekostnad lagerhålla Varorna fram tills leverans sker. Köparen skall ansvara för samtliga kostnader och utgifter hänförliga till den extra lagerhållningen (omfattande men inte begränsat till lagerutrymme och försäkring). Denna punkt 4.4 påverkar inte Säljarens övriga rättigheter i förhållande till Köparens underlåtenhet att motta leverans av Varor eller att erlägga betalning i enlighet med Kontraktet.
4.5 Med undantag från övriga bestämmelser i Villkoren skall Säljaren varken ansvara för direkt skada, indirekt skada eller följdskador (nämnda skador omfattar men är inte begränsade till ren ekonomisk förlust, vinstbortfall, affärsförlust, skadad goodwill samt annan liknande förlust), kostnader, skador, avgifter eller utgifter direkt eller indirekt orsakade av ett dröjsmål med leveransen av Varorna (även orsakade av Säljarens vårdslöshet). Därtill äger Köparen ingen rätt att varken säga upp eller häva Kontraktet med anledning av dröjsmål såvida inte dröjsmålet överstiger sextio (60) dagar.

5. BETALNING

5.1 Såvida annat inte anges i Kontraktet och med undantag för punkt 5.3 skall betalning av Varorna, mervärdesskatt och annan skatt, tull, försäkring, lagerutrymme eller leveranskostnader ske inom trettio (30) dagar räknat från sista dagen i månaden för fakturans utfärdande.
5.2 För att betalning skall få erläggas genom remburs krävs att Kontraktet tydligt föreskriver att rembursen skall vara oåterkallelig samt upprättad eller godkänd av en för Säljaren acceptabel bank. Säljaren får inte utan godtagbara skäl vägra att acceptera föreslagen bank. Köparen skall på Säljaren begäran eller annars i enlighet med bestämmelserna i Kontraktet uppvisa till rembursen hänförlig dokumentation.
5.3 Oavsett omständigheterna eller annan bestämmelse i Villkoren förfaller samtliga betalningar som enligt Kontraktet skall ske till Säljaren till omedelbar betalning i samband med Kontraktets upphörande.
5.4 Tidpunkten för betalning är av väsentlig betydelse.
5.5 Köparen äger inte rätt att med hänvisning till kvittningsrätt, motfordran eller något annat skäl hålla inne betalning för faktura eller annat belopp som skall erläggas till Säljaren.
5.6 Samtliga bestämmelser i Villkoren avseende betalning för Varor skall äga motsvarande tillämplighet (och utan begränsning) på betalning av avgifter eller utgifter som åsamkats Säljaren med anledning av att Säljaren åtagit sig att genomföra extra arbete, krav, ändringar, tester eller inspektioner.

6. BETALNINGSDRÖJSMÅL

6.1 Erlägger Köparen inte betalning för faktura senast i samband med förfallodatumet äger Säljaren rätt till (utan begräsning):
6.1.1 Ränta enlighet bestämmelserna i Räntelagen (1975:635);
6.1.2 Skjuta upp eller återkalla leverans av Varor beställda av Köparen; och
6.1.3 Att fördela av Köparen gjord betalning till de Varor (eller andra Varor levererade under en annan order eller ett annat Kontrakt med Köparen) som Säljaren enligt eget gottfinnande anser är lämpligt.
6.2 För förtydligande, de rättigheter och sanktioner Säljaren äger rätt att åberopa enligt denna punkt 6 är inte exklusiva utan kumulativa. Utnyttjar Säljaren rättighet enligt denna punkt förtas inte Säljarens rätt att därefter åberopa ytterligare rättigheter.
6.3 För förtydligande, Säljarens rättigheter och möjligheter till åtgärder enligt denna klausul 6 är kumulativa och inte exklusiva. Åberopar Säljaren en av i klausulen angivna möjligheter förtar det inte Säljarens rätt att även utnyttja resterande möjligheter.
6.4 Oavsett om risken och/eller äganderätten till Varorna har övergåt till Köparen äger Säljaren rätt att använda sig av i punkt 4 ovan angivna åtgärder.

7. RISK OCH ÄGANDERÄTT

7.1 Risken för Varorna skall övergå till Köparen:
7.1.1 Risken för skada skall passera till Köparen i enlighet med i orderbekräftelse/Kontraktet angivna leveransvillkoren (Incoterms 2010); eller
7.1.2 Vid den av följande omständigheter som infaller föst: Varorna lagerhålls av Säljaren enligt punkten 4.4 eller annars enligt Säljarens order, Köparen avhämtar Varorna eller sju (7) dagar efter att Säljaren skriftligen meddelat Köparen om att Varorna är redo för leverans.
7.2 Efter det att risken för Varorna har passerat till Köparen har Säljaren inget ansvar för förlust, skada eller brist som uppstår under transport av Varorna. Önskar Köparen framställa anspråk med anledning av sådan förlust, skada eller brist skall sådant krav fortast möjligt meddelas både Säljare och transportör. Köparen åtar sig att vid sådant krav rätta sig efter transportörens allmänna villkor avseende förlust, skada eller brist i samband med transport och Parterna är överens om att Köparen skall hålla Säljaren skadeslös för förlust hänförlig till att Köparen inte efterlevt transportörens allmänna villkor.
7.3 Levererade produkter skall, i den utsträckning tillämplig lag tillåter, förbli Säljarens egendom fram tills Säljaren erhållit full betalning för aktuella produkter.
7.4 Fram tills dess att äganderätten för Varorna övergår till Köparen:
7.4.1 skall Köparen förvara Varorna i egenskap av förvaltare och depositarie för Säljaren och förvara dem avskilt från Köparens respektive tredje mans produkter. Därtill skall Varorna vara lämpligt förvarade, skyddade samt försäkrade i den utsträckning som Säljaren skäligen kan begära. Varorna skall märkas så att det framkommer att Varorna utgör Säljarens egendom och märkning eller emballage runt eller hänförigt till Varorna får inte förstöras, fördärvas eller undanskymmas;
7.4.2 äger Köparen rätt att använda, sälja vidare samt distribuera Varorna i enlighet med sin ordinarie verksamhet (Säljaren äger dock rätt att genom meddelande till Köparen omedelbart upphäva denna rätt. Därtill upphör denna rätt omedelbart utan föregående meddelande i samband med att konkursförvaltare eller förvaltare utses för någon av del av Köparens egendom eller åtaganden, beslut om likvidation fattas avseende Köparen eller om Köparen beslutar att inträda i frivillig likvidation (i annat syfte än för att genomföra en solvent rekonstruktion eller fusion) eller Köparen sammankallar till ett möte för att komma till en uppgörelse eller ackord med samtliga borgenärer eller annan liknande handling enligt någon jurisdiktion); och
7.4.3 under förutsättning att Varorna fortfarande existerar och inte har sålts vidare äger Säljaren rätt att kräva att Köparen omgående återsänder Varorna till Säljaren. För det fall Köparen underlåter att omgående återsända Varorna äger Säljaren rätt att i syfte att återta Varorna beträda den fastiget, Köparens eller tredje mans, där Varorna är förvarade.
7.5 Säljaren äger rätt att vidareförsälja Varor som Säljaren återtagit i enlighet med punkt 7.4.3 enligt de villkor som Säljaren enligt eget gottfinnande finner lämpligt. Köparen ansvarar gentemot Säljaren för den mellanskillnad som uppstå mellan av Säljaren erhållet nettobelopp vid sådan återförsäljning och samtliga till Säljaren utestående och förfallna belopp hänförliga till aktuella Varor. Köparen skall även ersätta Säljaren för samtliga kostnader och utgifter som Säljaren åsamkats i samband med återtagande, lagerhållning, försäkring och vidareförsäljning av nämnda Varor.
7.6 Köparen äger inte rätt att på något sätt pantsätta eller ställa säkerhet för skuldsättning i Varor som utgör Säljarens egendom. Utan begränsning av Säljarens övriga rättigheter, agerar Köparen i strid med denna punkt 7.6 förfaller samtliga till Säljaren utestående belopp till omedelbar betalning. Oavsett skälet till Kontraktets upphörande skall Säljarens, men inte Köparens, rättigheter enligt denna punkt 7 fortsätta att gälla även efter Kontraktets upphörande.
7.7 Om annat inte skriftligen har avtalats mellan Parterna före leveransen av Varorna äger Säljaren rätt att efter eget gottfinnande avgöra huruvida Köparen skall ha rätt att returnera beställda men inte använda Varor. Retur av Varor kräver Säljarens skriftliga godkännande. Köparen skall kontakta Säljaren för att erhålla ett skriftligt godkännande samt instruktioner för returen. Returen skall sändas till av Säljaren anvisad adress och Köparen skall ansvara för samtliga skeppningskostnader hänförlig till returen. Köparen äger inte rätt att utan Säljarens skriftliga samtycke göra avdrag för returer eller kommande returer av Varor från redan fakturerat belopp. Om köparen är i dröjsmål med betalning i förhållande till Säljaren har Säljaren ingen skyldighet att återbetala eller lämna kreditfaktura avseende returnerade Varor. Säljaren äger rätt att debitera Köparen kostnader med anledning av ökad lagerhållning.

8. GARANTI

Med undantag för punkt 9 nedan garanterar Säljaren att Varorna vid tidpunkten för leveransen motsvarar gällande specifikation samt att Varorna skall vara fria från brister i material och utförande under der första tolv (12) månaderna räknat från Leveransdatum.

9. ANSVARSBEGRÄNSING

9.1 Utan begräsning av den generella regleringen i punkt 8 ovan ansvarar Säljaren inte gentemot Köparen:
9.1.1 för fel som uppstått med anledning av slitage, skadegörelse, vårdslöshet, onormala arbetsförhållanden, underlåtenhet att följa Säljarens instruktioner (muntliga såväl som skriftliga), felaktig användning samt ändring eller reparation av Varorna utan Säljarens godkännande.
9.1.2 överhuvudtaget för det fall Köparen i samband med förfallodatumet inte har erlagt full betalning (omfattande, men inte begränsat till, till i punkt 7 angivna ärenden) för Varorna; eller
9.1.3 om Säljaren anses ha agerat i strid med Kontraktet med anledning av en försenad prestation eller om Säljaren annars inte har kunnat fullgöra sina skyldigheter i förhållande till Varorna och förseningen eller underlåtenheten beror på omständighet som ligger utanför Säljarens omedelbara kontroll. Utan att påverka allmängiltigheten av föregående utgör följande exempel på omständigheter utanför Säljarens omedelbara kontroll:
(a) gudshandling, explosion, översvämning, storm, eldsvåda eller olycka;
(b) krig eller krigshot, sabotage, uppror, civila oroligheter eller rekvisition;
(c) handlingar, restriktioner, föreskrifter, lokala bestämmelser, förbud eller andra åtgärder vidtagna av statlig, parlamentarisk eller lokal myndighet;
(d) import- eller exportrestriktioner eller embargos;
(e) strejk, lockout eller annan konfliktåtgärd eller handelstvist (oavsett om Säljarens eller tredje parts anställda involveras);
(f) svårigheter med att anskaffa råmaterial, arbetskraft, bensin, delar eller maskinell utrustning; eller
(g) strömavbrott eller maskinellt haveri.
9.2 Framställs ett giltigt krav till Säljaren genom meddelande i enlighet med Villkoren med anledning av Varas bristande kvalité, Varas beskaffenhet eller att Varan inte motsvara lämnad specifikation äger Säljaren rätt att på egen bekostnad antingen åtgärda felet eller byta ut Varan (eller aktuell del av Varan), eller enligt Säljarens eget gottfinnande lämna Köparen full återbetalning för Varan (eller en proportionell del därtill). Har Säljaren vidtagit någon av åtgärderna enligt denna punkt 9.2 äger Köparen därefter inte rätt att framställa ytterligare krav gentemot Säljaren. Under inga omständigheter äger Köparen rätt till några ytterligare belopp eller någon ytterligare ersättning än vad som uttryckligen framkommer av föregående meningar i denna punkt 9.2. För förtydligande, såvida inte Säljaren efter mottagande av Köparens krav beslutat att inte byta Varan (eller tillämplig del därav) mot motsvarande Vara eller beståndsdel äger Köparen inte rätt till någon form av ersättning med anledning av brist i Varans kvalité, Varans beskaffenhet eller med anledning av att Varan inte motsvarat lämnad specifikation. Oavsett vad som i övrigt framkommer av Villkoren är Säljaren inte skyldig att reparera eller ersätta Vara och inte heller att återbetala vad Köparen betalat för varan, såvida inte (i) Säljaren mottagit meddelande om Varas bristande kvalité, Varas beskaffenhet eller om att Varan inte motsvara lämnad specifikation, och (ii) Säljaren inom rimlig tid efter mottaget meddelande om fel/avvikelse givits möjlighet att inspektera Varan. Säljaren ansvarar inte för vinstbortfall eller indirekt, speciell eller följdskada/förlust, kostnader, utgifter eller någon annan form av ersättningskrav (oavsett om orsakad av Säljaren, dessa anställdas eller agenters vårdslöshet eller annan omständighet) som uppstått på grund av eller i samband med leveransen av Varor och som är hänförlig till representation (såvida inte avsiktligt eller av grov vårdslöshet), underförstådda garantier, villkor eller skyldighet enligt sedvanerätt eller enligt uttrycklig bestämmelse i Kontraktet. Ovanstående begräsning skall inte omfatta dödsfall eller personskada orsakad av Säljaren genom grov vårdslöshet.
9.3 Köparen skall skriftligen framställa krav (inklusive krav hänförliga till varukvalité) med anledning av Kontraktet omedelbart efter att Köparen upptäckt eller borde upptäck grunden för kravet, dock senast 90 dagar efter att Varorna levererats av Säljaren. Av Köparens skriftliga meddelande skall samtliga omständigheter som Köparen åberopar tydligt framkomma. Om så inte sker förlorar Köparen rätten att göra gällande aktuellt krav och Säljaren är därmed inte skyldig att acceptera krav framställda efter ovan angiven period.

10. VARUMÄRKEN OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Köparen förbinder sig att använda de varumärken och varukännetecken som Säljaren föreskriver vid marknadsföring av Varorna (“Varumärkena”). Rätten till sådant användande är begränsad till avtalstiden för Kontraktet. Köparen skall inte använda något annat varumärke i förening med Varumärkena om inte Säljaren ger sitt skriftliga godkännande till det. Köparen har inte någon rätt att använda Varumärkena i sitt firmanamn eller för annat syfte än marknadsföring och försäljning av Varorna.
10.2 Alla rättigheter till Varumärkena förblir Säljarens egendom under och efter avtalstiden för Kontraktet. Köparen skall inte registrera eller ansöka om registrering av något sådant Varumärke, liknande varumärken eller varukännetecken. Köparen erhåller inte någon äganderätt överhuvudtaget till Varumärkena.
10.3 Köparen skall samarbeta lojalt med Säljaren i syfte att tillförsäkra, bevara och skydda Säljarens rätt till Varumärkena.
10.4 Köparen skall inte göra några ändringar i konstruktionen eller designen av någon Vara

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

11.1 Alla immateriella rättigheter till Varorna innehas, för undvikande av missförstånd, av Säljaren och Köparen erhåller inte någon rättighet av något slag enligt Villkoren till immateriella rättigheter till Varorna.
11.2 Köparen skall omedelbart underrätta Säljaren om intrång eller misstänkt intrång i patent, varumärken eller andra immateriella rättigheter som omfattas av eller används vid försäljning, marknadsföring eller tillverkning av Varorna, liksom intrång eller misstänkt intrång i tredje mans patent, varumärken eller andra immateriella rättigheter på grund av försäljning, marknadsföring eller användning av Varorna.
11.3 Om en intrångstalan förs av tredje man mot Köparen på grund av dess försäljning av Varorna skall Säljaren ersätta Köparen för därigenom orsakade skäliga kostnader och hålla Köparen skadeslös mot krav från tredje man som baseras på anklagelser om att Säljarens immateriella rättigheter, inklusive Varumärken, utgör intrång i tredje mans rättigheter, förutsatt att: (i) Säljaren själv hade varit ansvarig för sådant intrång om Säljaren hade marknadsfört och sålt Varorna; (ii) Säljaren underrättats av Köparen i enlighet med punkt 11.2 ovan; och (iii) att Säljaren getts rätt att delta i Köparens försvar i enlighet med punkt 11.4.
11.4 Säljaren skall medges rätt att delta i alla förhandlingar eller rättsliga processer avseende sådant intrång, och Köparen skall på egen bekostnad tillhandahålla sådant bistånd som skäligen kan begäras. Köparen skall inte ingå förlikning avseende några krav eller i någon rättslig process utan Säljarens föregående skriftliga medgivande.

12. PRODUKTANSVAR

12.1 Köparen skall utan dröjsmål underrätta Säljaren om krav som framställts på grund av eller har samband med återkallelse av Varor eller med att en Vara har orsakat personskada eller skada på egendom.
12.2 Säljaren skall ersätta och hålla Köparen skadeslös för krav och förpliktelser, kostnader och utgifter (inklusive skäliga kostnader för ombud och andra experter) som uppstår eller kan uppstå på grund av att en felaktig Vara har orsakat personskada eller skada på egendom, frånsett om sådan skada har uppstått på grund av Säljarens användning eller missbruk, tjänster, installationer, ändringar, bearbetningar eller liknande.
12.3 Köparen skall vid var tid inneha en adekvat försäkring, inklusive produktansvarsförsäkring.

13. AVTALETS UPPHÖRANDE

13.1 Villkoren skall börja gälla när aktuellt Kontrakt undertecknats av båda Parter och gäller tills vidare fram tills Villkoren sägs upp av endera Part.
13.2 Om Parterna inte skriftligen har avtalat annat skall Köparen inte äga rätt att säga upp Kontrakt eller order utom genom skriftlig ömsesidig överenskommelse med Säljaren. Köpares uppsägning av Kontrakt eller order är beroende av följande villkor: (i) Köparen erlägger betalning för samtliga vid tidpunkten för Säljarens mottagande av Köparens meddelande om uppsägning tillverkade och för Köparen avsatta men inte levererade Varor, och (ii) Köparen ersätter samtliga kostnader, direkta och indirekta, vilka har åsamkats Säljaren med anledning av vid för tidpunkten för Säljarens mottagande av Köparens meddelande om uppsägning icke färdigtillverkade varor, samt därtill en proportionell andel av Säljarens normala vinst på Kontraktet.
13.3 Fram till dess att Varorna levereras äger Säljaren rätt att genom skriftligt meddelande häva Kontraktet. För det fall Säljaren häver Kontraktet skall Säljaren omedelbart återbetala samtliga belopp som köparen erlagt till Säljaren med anledning av Varorna. Utan påverkan på begräsningen i punkt 9 ovan ansvarar Säljaren inte för förslut eller skada som uppstår med anledning av hävning enligt denna punkt 13.3.

14. ÖVRIGT

14.1 Svensk materiell rätt skall gälla för Villkoren.
14.2 Tvister som uppstår i anledning av Villkoren skall i första hand lösas genom medling enligt Reglerna för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut. Om tvisten inte kan lösas genom medling skall den slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för förenklat skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte skall vara Göteborg och språket för förfarandet skall vara svenska.
14.3 Även om Säljaren vid visst tillfälle inte tillämpar eller på annat sätt kräver tillämpning av en bestämmelse i Villkoren innebär detta inte att Säljaren har avstått från sin rätt att åberopa tillämpning av bestämmelsen ifråga.
14.4 Säljaren äger rätt att till underleverantör upplåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren.
14.5 Skulle någon bestämmelse eller del därav antingen i Villkoren eller Kontrakt befinnas eller kunna anses vara ogiltig eller ej verkställbar skall, i den mån ogiltigheten eller bristande verkställbarheten anses utbrytbar, detta inte innebära att Villkoren eller Kontrakt i dess helhet är ogiltigt. Finner domstol eller behörig myndighet att någon av bestämmelserna i dessa villkor är ej verkställbar med hänvisning till dess omfattning, innehåll eller avtalstid är Parterna överens om att bestämmelse skall tillämpas i den utsträckning lagen i det land där verkställighet eftersträvas tillåter.
14.6 Alla meddelanden enligt eller i samband med Villkoren eller Kontrakt skall vara skriftliga och skall ske genom första klass brev eller med bud till Part eller skickas med rekommenderat brev till den adress som angivits i Kontraktet eller den adress som Part därefter meddelat den andra Parten. Saknas bevis om att meddelande levererats tidigare skall medellandet ses som levererat: (i) om avlämnat med bud, vid avlämnandet; eller (ii) om avsänt med första klass brev eller med rekommenderat brev, två dagar efter avlämnande för postbefordran.

15. TEKNISKA RÅD ELLER OBSERVATION

15.1 I samband med försäljning och/eller användning av Varor sålda under Kontrakt/Order kan Säljaren (eller den Säljaren utser) på Köparens begäran tillhandahålla viss begränsad observation och/eller tekniska råd (”Tjänsterna”). Säljaren förbehåller sig rätten att begränsa den sammanlagda tid som skall avsättas för Köparens erhållande av Tjänsterna. Ingår Parterna en skriftlig överenskommelse avseende ytterligare eller utökande tjänster skall mellan Parterna avtalade villkor gälla inom ramen för de utökade tjänsterna.
15.2 Tjänsterna utgör endast ett erbjudande om råd. Köparen är ensamt ansvarig för huruvida Köparen väljer använda Tjänsterna och i sådana fall på vilket sätt Tjänsterna används. Under inga omständigheter ansvarar Säljaren för huruvida Köparen väljer att utnyttja Tjänster och Säljaren uppställer inga garantier, varken uttryckligen eller underförstått, avseende Tjänsterna.
15.3 Utan hinder av några villkor i ett Kontrakt, skall vardera Säljaren och Köparen (i varje enskilt fall benämnt “Ersättande Part”) ersätta och skydda den andra Parten och vara ansvarig för varje förlust, skada, krav, ansvar (inklusive ombudskostnader), viten och räntor (“Krav”) hänförliga till Tjänsterna, om de även grundas på (i) skada, sjukdom eller död genom Ersättande Parts egna anställda, eller (ii) förlust eller skada i Ersättande Parts egendom, även om (i), (ii) ovan orsakats helt eller delvis genom vårdslöshet hos en ersättningsberättigade part eller dess anställda eller representanter.
15.4 Vid besök av den andra Partens fastighet skall Part samt Parts anställda följa samtliga för fastigheten gällande regler och föreskrifter. Köparen skall informera Säljaren om samtliga risker relevanta för tillhandahållandet av Tjänsterna. Part äger rätt att utan ansvar för försening eller annan omständighet, kvarhålla eller återkalla sin personal från den andra Partens fastighet om den första Parten anser att det utgör en fara för dess personal att vistas inom fastigheten.