KÄYTTÖEHDOT

1. MÄÄRITELMÄT

Näissä käyttöehdoissa (jäljempänä ”Käyttöehdot”) käytetään seuraavia määritelmiä:

”OSTAJA” – tarkoittaa yhtiötä, joka ostaa tai sitoutuu ostamaan Tavaroita Myyjältä.
”EHDOT” – tarkoittavat näitä Käyttöehtoja sekä Osapuolten mahdollisesti erikseen kirjallisesti sopimia ehtoja.
”SOPIMUS” – tarkoittaa Myyjän ja Ostajan välistä sopimusta, joka koskee Tavaroiden myyntiä ja ostoa näiden Ehtojen mukaisesti.
”TOIMITUSPÄIVÄ” – tarkoittaa Myyjän myöhemmin ilmoittamaa päivämäärää toimitukselle eli todellista päivämäärää, jolloin Tavarat toimitetaan.
”TOIMITUSOSOITE” – tarkoittaa Sopimuksessa määriteltyä osoitetta, johon Tuotteet toimitetaan.
”TAVARAT” – tarkoittavat tuotteita, jotka Ostaja sitoutuu ostamaan Myyjältä.
”MYYJÄ” – tarkoittaa yhtiötä Tama Scandinavia AB, Nääs Fabriker 5008, 448 51 Tollered, Sweden.

Myyjästä ja Ostajasta käytetään jäljempänä yksin nimitystä ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”.

2. SOVELLETTAVAT EHDOT

2.1 Ehtoja sovelletaan kaikkiin Sopimuksiin. Ehdot korvaavat kaikki muut ehdot mukaan lukien mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta Ostajan ostotilausten, tilausvahvistusten tai vastaavien asiakirjojen ehdot.
2.2. Ostotilauksen katsotaan olevan Ostajan jättämä ostotarjous Tavaroiden ostamisesta Ehtojen mukaisesti.
2.3 Toimituksen vahvistaminen on sitova todiste siitä, että Ostaja hyväksyy Ehdot.
2.4 Lisäykset ja muutokset Ehtoihin (mukaan lukien Osapuolten erikseen sopimat ehdot) pätevät vain, jos Osapuolet ovat sopineet niistä kirjallisesti. Ostaja ei ole vedonnut Myyjään eikä antanut Myyjän puolesta lausuntoa, lupausta tai tietoa Sopimuksen sisällöstä.
2.5 Myyjän jättämää tarjousta ei pidetä Ostajan tekemänä ostotarjouksena.

3. HINNAT

3.1 Jos Osapuolet eivät ole toisin sopineet, Tavarat katsotaan myydyksi Myyjän julkaisemassa hinnastossa mainittujen hintojen mukaan. Tavaroiden hinnan määrittämisessä sovelletaan hinnastoa, joka oli voimassa tämän Sopimuksen allekirjoittamishetkellä tai sillä hetkellä, kun Ostaja teki tilauksen.
3.2 Myyjä pidättää itsellään oikeuden nostaa voimassa olevan hinnaston hintoja aika ajoin raaka-aineiden hintojen ja markkinaolosuhteiden muutoksista johtuen ilmoittamatta siitä erikseen kirjallisesti Ostajalle.
3.3 Ellei tilausvahvistuksessa tai Sopimuksessa toisin mainita, pakkaus- ja toimituskulut sisältyvät Tavaroiden hintaan.
3.4 Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (tai muuta vastaavaa veroa), muita veroja tai tullimaksuja, jotka liittyvät Tavaroiden valmistukseen, kuljetukseen, vientiin, tuontiin, myyntiin tai toimitukseen. Hinta lasketaan sen valuuttakurssin mukaan, joka oli voimassa Myyjän lähettämän laskun toimituspäivänä.
3.5 Hinnat ilmoitetaan Ruotsin kruunuissa (SEK), jollei toisin mainita. Jos Osapuolet eivät ole kirjallisesti toisin sopineet, Ostajan on suoritettava maksu Ruotsin kruunuissa.

4. TOIMITUS

4.1 Toimitus tapahtuu Toimitusosoitteeseen Toimituspäivänä tai niin lähellä Toimituspäivää kuin käytännössä on mahdollista kunkin tapauksen olosuhteiden mukaan. Myyjällä on yksinomainen oikeus määrätä toimitustapa. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Toimituspäivä on vain alustava arvio oletetusta toimituspäivästä, ja jolleivät Osapuolet ole toisin kirjallisesti sopineet, toimituksen ajankohdalla ei ole suurta merkitystä.
4.2 Tavaroiden toimituksen viivästyminen ei vaikuta Tavaroiden hintaan eikä oikeuta Ostajaa hylkäämään toimitusta, tulevia osatoimituksia, osaa nykyisestä tilauksesta tai kokonaan toista tilausta. Viivästyminen ei ole pätevä syy, jonka perusteella Ostaja voi purkaa Sopimuksen tai peruuttaa tilauksen.
4.3 Ostajan tulee kiinnittää erityisesti huomiota kohtaan 9.1.3.
4.4 Jos Ostaja ei jostain syystä pysty vastaanottamaan Tavaroita, jotka ovat valmiina toimitettavaksi, tai jos Myyjä ei pysty toimittamaan Tavaroita ajoissa sen takia, että Ostaja ei ole antanut riittäviä ohjeita, asiakirjoja, todistuksia tai valtuuksia, Myyjällä on oikeus varastoida Tavarat Ostajan kustannuksella Tavaroiden toimitukseen asti. Ostaja vastaa kaikista kustannuksista ja kuluista, jotka syntyvät ylimääräisestä varastoinnista (mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta varastointitilat ja vakuutukset). Kohta 4.4 ei vaikuta Myyjän muihin oikeuksiin suhteessa Ostajan kykenemättömyyteen vastaanottaa toimitettavat Tavarat tai suorittaa maksu Sopimuksen mukaisesti.
4.5 Lukuun ottamatta Ehtojen muita säädöksiä, Myyjä ei vastaa välittömistä vahingoista, välillisistä tai epäsuorista vahingoista (vahingot sisältävät näihin kuitenkaan rajoittumatta puhtaat taloudelliset vahingot, menetetyt voitot, liiketoiminnan tappiot, liikearvon menetykset ja muut vastaavat menetykset), kustannuksista, vahingoista, maksuista eikä kuluista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti Tavaroiden toimittamisen viivästymisestä (vaikka viivästyminen johtuisi Myyjän huolimattomuudesta). Lisäksi Ostajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai peruuttaa Sopimusta viivästyksen takia ellei viivästyminen ylitä kuuttakymmentä (60) päivää.

5. MAKSU

5.1 Kohtaa 5.3 lukuun ottamatta ja jollei Sopimuksessa toisin mainita, Tavarat, arvonlisävero ja muut verot, tullimaksut, vakuutukset, varastointikustannukset sekä toimituskulut tulee maksaa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen kuun viimeisestä päivästä, jolloin lasku on päivätty.
5.2 Jotta maksu voidaan suorittaa remburssilla, Sopimuksessa on määriteltävä selvästi, että remburssi on peruuttamaton ja Myyjän hyväksymän pankin laatima tai hyväksymä. Myyjä ei saa ilman perusteltua syytä kieltäytyä hyväksymästä ehdotettua pankkia. Ostajan on Myyjän pyynnöstä tai Sopimuksen säädösten mukaisesti esitettävä remburssiin liittyvät asiakirjat.
5.3 Olosuhteista tai Ehtojen muista säädöksistä riippumatta kaikki Sopimuksen mukaiset maksut erääntyvät maksettavaksi välittömästi Sopimuksen päätyttyä.
5.4 Maksujen suorittaminen ajallaan on erittäin tärkeää.
5.5 Ostajalla ei ole oikeutta jättää maksamatta laskua tai muuta Myyjälle suoritettavaa maksua kuittausoikeuteen, vastakanteeseen tai muuhun syyhyn vedoten.
5.6 Kaikkia Ehtojen Tavaroiden maksamiseen liittyviä säädöksiä sovelletaan soveltuvin osin (rajoituksetta) korvattaessa Myyjälle aiheutuneita kustannuksia tai kuluja, jos Myyjä on lupautunut toteuttamaan lisätöitä, vaatimuksia, muutoksia, testejä tai tarkastuksia.

6. MAKSUN VIIVÄSTYMINEN

6.1 Jos Ostaja ei maksa laskua viimeistään eräpäivään mennessä, Myyjällä on seuraavat oikeudet (rajoituksetta):
6.1.1 Myyjällä on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (Ruotsin laki 1975:635).
6.1.2 Myyjällä on oikeus lykätä tai peruuttaa Ostajan tilaamien Tavaroiden toimitus.
6.1.3 Myyjällä on oikeus kohdistaa Ostajan suorittama maksu Myyjän omasta mielestä aiheellisiin Tavaroihin (tai toisen tilauksen tai Ostajan toisen Sopimuksen puitteissa toimitettuihin Tavaroihin).
6.2 Selvyyden vuoksi todettakoon, että kohdan 6 mukaiset Myyjän oikeudet ja seuraamukset eivät ole toisiaan poissulkevia vaan kumulatiivisia. Jos Myyjä vetoaa kyseisen kohdan mukaisiin oikeuksiinsa, se ei tarkoita sitä, ettei Myyjä voisi vedota niihin myös myöhemmin.
6.3 Selvyyden vuoksi todettakoon, että kohdan 6 mukaiset Myyjän oikeudet ja toimenpiteet ovat kumulatiivisia eivätkä toisiaan poissulkevia. Jos Myyjä turvautuu yhteen kyseisen kohdan mukaiseen toimenpiteeseen, se ei tarkoita sitä, ettei Myyjä voisi turvautua myöhemmin myös muihin toimenpiteisiin.
6.4 Riippumatta vastuusta Tavaroista ja/tai siitä, että Tavaroiden omistusoikeus on siirtynyt Ostajalle, Myyjällä on oikeus toteuttaa kohdassa 4 mainittuja toimenpiteitä.

7. VASTUU JA OMISTUSOIKEUS

7.1 Vastuu Tavaroista siirtyy Ostajalle seuraavasti:
7.1.1 Vahinkovastuu siirtyy Ostajalle joko tilausvahvistuksessa tai Sopimuksessa määriteltyjen toimitusehtojen (Incoterms 2010) mukaisesti.
7.1.2 Vahinkovastuu siirtyy Ostajalle myös seuraavissa tilanteissa, jolloin ensimmäisenä toteutuva on vallitseva: Myyjä varastoi Tavaroita kohdan 4.4 mukaisesti tai Ostaja noutaa Tavarat Myyjän tilauksen mukaisesti tai seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun Myyjän on kirjallisesti ilmoittanut Ostajalle, että tavarat ovat valmiina toimitettavaksi.
7.2 Vastuun siirryttyä Ostajalle Myyjä ei ole vastuussa Tavaroiden kuljetuksessa syntyvästä tuhosta, vahingosta tai hävikistä. Jos Ostaja haluaa reklamoida edellä mainitusta tuhosta, vahingosta tai hävikistä, korvausvaatimukset on ilmoitettava Myyjälle ja kuljetusfirmalle niin pian kuin mahdollista. Ostaja sitoutuu noudattamaan tällaisissa korvausvaatimuksissa kuljetusfirman toimitusehtoja kuljetuksen yhteydessä syntyneeseen tuhoon, vahinkoon tai hävikkiin liittyen. Osapuolet sopivat samalla, että Ostaja ei pidä Myyjää korvausvelvollisena, jos Ostaja ei ole noudattanut kuljetusfirman toimitusehtoja.
7.3 Siinä määrin kuin sovellettava laki sallii, toimitetut tuotteet pysyvät Myyjän omaisuutena niin kauan, kunnes Myyjä on saanut kyseisistä tuotteista maksun täysimääräisenä.
7.4 Niin kauan kunnes Tavaroiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle:
7.4.1 Ostajan tulee säilyttää Tavaroita Myyjän edustajan omistuksessa ja varastossa sekä pitää ne erillään Ostajan ja kolmansien osapuolten tuotteista. Lisäksi Tavarat on varastoitava asianmukaisesti, ja ne tulee suojata ja vakuuttaa siinä määrin, kun Myyjän on kohtuullista vaatia. Tavarat on merkittävä niin, että niistä käy ilmi, että Tavarat ovat Myyjän omaisuutta. Tavaroiden ympärillä olevia tai niihin kuuluvia merkintöjä tai pakkauskääreitä ei saa pilata, tärvellä tai sutata.
7.4.2 Ostajalla on oikeus käyttää, myydä ja jakaa Tavaroita tavanomaisen toimintansa mukaisesti. Myyjä voi kuitenkin kumota tämän oikeuden välittömästi ilmoittamalla siitä Ostajalle. Lisäksi tämä oikeus päättyy välittömästi ilman erillistä ilmoitusta, jos selvitysmies tai muu toimitsijamies asettaa jonkin osan Ostajan omaisuudesta selvitystilaan, jos Ostaja hakee itse vapaaehtoiseen selvitystilaan asettamista (muussa tarkoituksessa kuin suorittaakseen sulautumisen jälkeinen maksukyvyn rekonstruktio) tai jos Ostaja järjestää kokouksen päästäkseen ratkaisuun tai sopiakseen kaikkien velkojien kanssa tai ryhtyy muuhun vastaavaan toimivallan mukaiseen toimintaan.
7.4.3 Myyjällä on oikeus vaatia Ostajaa palauttamaan Tavarat välittömästi Myyjälle, jos Tavarat ovat edelleen olemassa eikä niitä ole myyty edelleen. Jos Ostaja ei välittömästi palauta Tavaroita Myyjälle, Myyjällä on oikeus noutaa Tavarat Ostajan tai kolmannen osapuolen varastosta, jossa niitä säilytetään.
7.5 Myyjällä on oikeus myydä Tavarat, jotka Myyjä on ottanut haltuunsa kohdan 7.4.3 mukaisesti niillä ehdoilla, joita Myyjä oman harkintansa mukaan pitää sopivina. Ostaja on velvollinen korvaamaan Myyjälle erotuksen, joka jää jäljelle, kun Myyjän tällä tavalla tehdystä jälleenmyynnistä saadut nettotulot vähennetään Myyjälle kyseisistä Tavaroista maksamatta jääneestä ja erääntyneestä summasta. Ostaja on velvollinen korvaamaan Myyjälle myös kaikki Myyjälle Tavaroiden takaisin noutamisesta, varastoinnista, vakuuttamisesta ja jälleenmyynnistä aiheutuneet kulut.
7.6 Ostajalla ei ole oikeutta pantata tai asettaa velan vakuudeksi Tavaroita, jotka ovat Myyjän omaisuutta. Jos Ostaja toimii kohdan 7.6 vastaisesti rajoittaen Myyjän muita oikeuksia, kaikki Myyjän avoimet saatavat erääntyvät heti maksettaviksi. Riippumatta Sopimuksen päättymisen syystä Myyjän, muttei kuitenkaan Ostajan, kohdan 7 mukaisia oikeuksia sovelletaan edelleen Sopimuksen päättymisen jälkeen.
7.7 Elleivät Osapuolet ole toisin kirjallisesti sopineet ennen Tavaroiden toimittamista, Myyjällä on oikeus päättää oman harkintansa mukaan, voiko Ostaja palauttaa tilatut Tavarat, joita ei ole käytetty. Tavaroiden palautus edellyttää Myyjän kirjallista lupaa. Ostajan on otettava yhteyttä Myyjään saadakseen kirjallinen palautuslupa ja palautusohjeet. Palautus on lähetettävä Myyjän ilmoittamaan osoitteeseen, ja Ostaja vastaa kaikista palautukseen liittyvistä toimituskuluista. Ostaja ei saa vähentää ilman Myyjän kirjallista suostumusta palautettujen tai palautettavien Tavaroiden summaa jo toimitetun laskutetusta loppusummasta. Jos Ostajan maksut ovat viivästyneet, Myyjä ei ole velvollinen palauttamaan suoritusta tai tekemään hyvityslaskua palautetuista Tavaroista. Myyjällä on oikeus veloittaa Ostajalta pitkittyneestä varastoinnista aiheutuneet kustannukset.

8. TAKUU

Kohtaa 9 lukuun ottamatta Myyjä takaa, että Tavarat ovat toimitushetkellä sovitun mukaisia ja että Tavaroissa ei ilmene materiaali- eikä valmistusvirheitä ensimmäisen kahdentoista (12) kuukauden aikana Toimituspäivästä.

9. VASTUUVAPAUTUS

9.1 Rajoittamatta kohdassa 8 mainittua yleistä sääntöä Myyjällä ei ole vastuuvelvollisuutta Ostajalle seuraavista asioista:
9.1.1 Myyjä ei vastaa vioista, jotka ovat seurausta kulumisesta, tahallisesta vahingosta, huolimattomuudesta, epänormaaleista työoloista, Myyjän joko suullisten tai kirjallisten ohjeiden noudattamatta jättämisestä, väärinkäytöstä tai Tavaroiden muokkauksesta tai korjauksesta ilman Myyjän suostumusta.
9.1.2 Myyjällä ei ole vastuuvelvollisuutta ylipäänsä siinä tapauksessa, että Ostaja ei ole maksanut Tavaroita kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä (mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta kohdassa 7 määritellyt tapaukset).
9.1.3 Myyjällä ei ole vastuuvelvollisuutta, jos Myyjän katsotaan toimineen vastoin Sopimusta myöhästyneen suorituksen takia tai jos Myyjä ei muutoin olisi pystynyt täyttämään velvollisuuksiaan Tavaroiden suhteen ja viivästyminen tai puutteet johtuvat olosuhteista, joihin Myyjä ei ole pystynyt vaikuttamaan. Ohessa esimerkkejä olosuhteista, joihin Myyjä ei pysty vaikuttamaan:
(a) Force Majeure, räjähdykset, tulva, myrsky, tulipalo tai onnettomuus
(b) sota tai sodan uhka, ilkivalta, mellakka, sisäiset levottomuudet tai takavarikointi
(c) säädökset, rajoitukset, säännöt, paikalliset määräykset, kiellot tai muut valtiolliset, parlamentaariset tai paikallisviranomaisten toimenpiteet
(d) tuonti- tai vientirajoitukset tai kauppasaarto
(e) lakko, työsulku tai muu työtaistelutoimenpide tai kauppariita (riippumatta siitä, ovatko myyjän tai kolmannen osapuolen työntekijät osallisina)
(f) vaikeudet saada raaka-aineita, työvoimaa, polttoainetta, osia tai koneita
(g) sähkökatkos tai konevaurio
9.2 Jos Myyjälle esitetään kirjallinen korvausvaatimus Ehtojen mukaisesti Tavaran puutteellisen laadun tai kunnon vuoksi tai sen takia, että Tavara ei ole sovitun mukainen, Myyjällä on oikeus omalla kustannuksellaan joko korjata vika tai vaihtaa Tavara (tai kyseinen Tavaran osa). Vaihtoehtoisesti Myyjä voi myös oman harkintansa mukaan antaa Ostajalle täyden hyvityksen Tavaran ostosummasta (tai kyseistä osaa vastaavasta summasta). Jos Myyjä on korjannut vian kohdan 9.2 mukaisesti, Ostajalla ei ole enää sen jälkeen oikeutta esittää Myyjälle korvausvaatimuksia. Ostajalla ei ole missään olosuhteissa oikeutta ylimääräiseen hyvitykseen tai erilliseen korvaukseen kuin mitä kohdassa 9.2 on mainittu. Selvyyden vuoksi todettakoon, että ellei Myyjä Ostajan korvausvaatimuksen saatuaan päätä vaihtaa Tavaraa (tai sen osaa) vastaavaan Tavaraan tai sen osaan, Ostajalla ei ole oikeutta minkäänlaiseen korvaukseen Tavaran puutteellisen laadun tai kunnon vuoksi tai sen takia, että Tavara ei ole sovitun mukainen. Riippumatta siitä, mitä Käyttöehdoista mahdollisesti ilmenee, Myyjä ei ole velvollinen korjaamaan tai vaihtamaan Tavaraa eikä palauttamaan Ostajalle Tavaroiden ostosummaa, ellei (i) Myyjä ole saanut kirjallista ilmoitusta Tuotteen puutteellisesta laadusta tai kunnosta tai siitä, ettei Tavara ole sovitun mukainen, ja ellei (ii) Myyjälle ole annettu mahdollisuutta tarkastaa Tavaraa kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun Myyjä on saanut kirjallisen ilmoituksen viasta tai poikkeavuudesta. Myyjä ei ole vastuussa menetetyistä voitoista tai epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista ja tappioista, kustannuksista tai muista korvausvaatimuksista (riippumatta siitä, onko niiden syynä Myyjän, tämän työntekijöiden tai edustajien huolimattomuus tai muut olosuhteet), jotka ovat aiheutuneet Tavaroiden toimituksesta tai sen yhteydessä ja jotka johtuvat tapaoikeuden tai Sopimuksen säädösten mukaisista edustuksista (ellei kyse ole tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta), epäsuorista takuista, ehdoista tai velvoitteista. Edellä mainittu ei koske Myyjän törkeän huolimattomuudesta aiheutunutta kuolemaa tai henkilövahinkoa.
9.3 Ostajan on ilmoitettava (mukaan luettuna korvausvaatimukset, jotka liittyvät tavaroiden laatuun) Myyjälle Sopimuksen mukaisesti kirjallisesti välittömästi, kun Ostaja on havainnut vian tai kun Ostajan olisi pitänyt havaita reklamaatioperuste, mutta viimeistään kuitenkin 90 päivän kuluttua siitä, kun Myyjä on toimittanut Tavarat. Ostajan kirjallisesta ilmoituksesta tulee käydä selkeästi ilmi kaikki olosuhteet, joihin Ostaja vetoaa. Jos näin ei tapahdu, Ostaja menettää oikeuden korvausvaatimuksiin, eikä Myyjä ole velvoitettu hyväksymään korvausvaatimuksia, jotka on esitetty edellä mainitun määräajan jälkeen.

10. TAVARAMERKKI JA MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET

10.1 Ostaja sitoutuu käyttämään tavaramerkkejä ja tuotenimiä, jotka Myyjä on ilmoittanut käytettävän Tavaroiden markkinoinnissa (jäljempänä ”Tavaramerkit”). Oikeus edellä mainittuun käyttöön on voimassa sopimuskauden ajan. Ostaja ei saa käyttää mitään muuta tuotemerkkiä Tavaramerkkien yhteydessä ilman Myyjän kirjallista suostumusta. Ostajalla ei ole oikeutta käyttää Tavaramerkkejä yrityksensä nimessä eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Tavaroiden markkinointiin ja myyntiin.
10.2 Kaikki Tavaramerkkien oikeudet pysyvät Myyjän omistuksessa Sopimuksen voimassaoloaikana ja sen jälkeen. Ostaja ei saa rekisteröidä tai hakea rekisteröintiä Tavaramerkeille, samankaltaisille tavaramerkeille eikä tuotelogoille. Ostaja ei saa haltuunsa mitään Tavaramerkkien omistusoikeuksia.
10.3 Ostajan on tehtävä rehellistä yhteistyötä Myyjän kanssa, jotta Myyjän oikeudet Tavaramerkkeihin saadaan varmistettua, säilytettyä ja suojattua.
10.4 Ostaja ei saa tehdä mitään muutoksia Tavaroiden rakenteeseen tai muotoiluun.

11. IMMATERIAALIOIKEUDET

11.1 Epäselvyyksien välttämiseksi todettakoon, että Myyjällä on kaikki Tavaroiden immateriaalioikeudet eikä Ostaja saa Ehtojen mukaisesti mitään oikeuksia missään tahansa olosuhteissa Tavaroiden immateriaalioikeuksiin.
11.2 Ostajan tulee ilmoittaa Myyjälle välittömästi, jos Tavaroiden myyntiin, markkinointiin tai valmistukseen sisältyviä tai niissä käytettäviä patentteja, tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia on rikottu tai niitä epäillään rikotun tai jos Tavaroiden myynnissä, markkinoinnissa tai käytössä rikotaan tai epäillään rikottavan kolmannen osapuolen patenttia, tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia.
11.3 Jos kolmas osapuoli nostaa oikeuksien loukkaamista koskevan kanteen Ostajaa vastaan Tavaroiden myyntiin liittyen, Myyjä korvaa Ostajalle aiheutuneet kohtuulliset kulut eikä pidä Ostajaa korvausvelvollisena sellaisissa kolmannen osapuolen korvausvaatimuksissa, joiden mukaan Myyjän immateriaalioikeudet, mukaan lukien Tavaramerkit, rikkovat kolmannen osapuolen oikeuksia edellyttäen, että (i) Myyjä itse on vastuussa rikkomuksesta, koska Myyjä on markkinoinut ja myynyt tavaroita, (ii) Ostaja on ilmoittanut Myyjälle asiasta kohdan 11.2 mukaisesti, ja (iii) Myyjällä on oikeus osallistua Ostajan puolustukseen kohdan 11.4 mukaisesti.
11.4 Myyjälle on myönnettävä oikeus osallistua kaikkiin neuvotteluihin tai oikeudenkäynteihin, jotka koskevat edellä kuvattua rikkomusta, ja Ostajan on hankittava omalla kustannuksellaan apua, jota voidaan kohtuullisuuden nimissä vaatia hankittavan. Ostaja ei saa esittää mitään vaateita eikä tehdä oikeusprosessia koskevia päätöksiä ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

12. TUOTEVASTUU

12.1 Ostajan on ilmoitettava välittömästi Myyjälle korvausvaatimuksista, jotka ovat syntyneet Tavaroiden palauttamisen vuoksi tai sen yhteydessä tai jos Tavara on aiheuttanut henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
12.2 Myyjän tulee korvata korvausvaatimukset, velvoitteet, kustannukset ja kulut (mukaan lukien kohtuulliset edustajien ja asiantuntijoiden kulut), jotka johtuvat tai voivat johtua siitä, että viallinen Tavara on aiheuttanut henkilö- tai omaisuusvahinkoja, paitsi jos vahinko on syntynyt Ostajan käytön, väärinkäytön, palveluiden, asennusten, muutosten, käsittelyiden tai muiden vastaavien takia. Myyjän tulee myös vapauttaa Ostaja vastuusta edellä mainitussa tapauksessa.
12.3 Ostajalla tulee aina olla riittävä vakuutus, joka kattaa myös tuotteiden vastuuvakuutuksen.

13. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

13.1 Ehdot astuvat voimaan molempien Osapuolten allekirjoitettua Sopimuksen, ja ne pysyvät voimassa toistaiseksi, kunnes jompikumpi Osapuoli irtisanoo Sopimuksen.
13.2 Jos Osapuolet eivät ole kirjallisesti toisin sopineet, Ostajalla ei ole oikeutta irtisanoa Sopimusta tai tilausta muutoin kuin kirjallisesti ja yhteisymmärryksessä Myyjän kanssa. Seuraavat ehdot ovat voimassa tilanteessa, jolloin Ostaja irtisanoo Sopimuksen tai tilauksen: (i) Ostaja suorittaa maksun kaikista toimittamattomista Tavaroista, jotka kuitenkin on valmistettu ja varattu Ostajalle siihen hetkeen mennessä, kun Myyjä on vastaanottanut Ostajan irtisanomisilmoituksen, ja (ii) Ostaja korvaa kaikki keskeneräisten tuotteiden valmistuksesta aiheutuneet suorat ja välilliset kulut, jotka ovat aiheutuneet Myyjälle siihen hetkeen asti, kun Myyjä on vastaanottanut Ostajan irtisanomisilmoituksen, sekä suhteellisen osuuden Myyjän normaalista Sopimukseen perustuvasta voitosta.
13.3 Siihen asti, kunnes Tavarat toimitetaan, Myyjällä on oikeus purkaa Sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Siinä tapauksessa, että Myyjä purkaa sopimuksen tällä tavalla, Myyjän tulee välittömästi palauttaa takaisin kaikki suoritukset, jotka Ostaja on maksanut Myyjälle toimittamatta jätetyistä Tavaroista. Vaikuttamatta kohdan 9 vastuuvapautuksiin Myyjä ei ole vastuussa menetyksestä tai vahingosta, joka syntyvät kohdan 13.3 mukaisesta Sopimuksen purkamisesta.

14. MUUT EHDOT

14.1 Näihin Ehtoihin sovelletaan Ruotsin aineellisen oikeuden säännöksiä.
14.2 Ehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sovittelumenettelyssä Tukholman kauppakamarin sovittelulautakunnan sääntöjen mukaisesti. Jos erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan sovittelemalla, riita ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Tukholman kauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Göteborg, ja sen kieli on ruotsi.
14.3 Vaikka Myyjä ei jossain vaiheessa sovella tai muutoin vaadi sovellettavan Ehtojen mukaisia säädöksiä, se ei tarkoita sitä, että myyjä olisi luopunut oikeudestaan vedota kyseiseen säädökseen.
14.4 Myyjällä on oikeus luovuttaa alihankkijalle Ehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvoitteitaan tai niiden osia.
14.5 Jos jokin Ehtojen tai Sopimuksen säädös tai niiden osa katsotaan tai voidaan tulkita epäpäteväksi tai sitä ei voida panna toimeen (eikä kyseisiä säädöksiä voida poistaa), tämä ei mitätöi kaikkien Ehtojen ja koko Sopimuksen pätevyyttä. Jos tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen toteaa, että jotain näiden Ehtojen säädöksistä ei voida panna täytäntöön siinä laajuudessa, sisällössä tai kestossa kuin Ehdoissa on mainittu, Osapuolet sopivat, että säädöstä sovelletaan siltä osin kuin laki sallii maassa, jossa täytäntöönpanoa haetaan.
14.6 Kaikki Ehtojen tai Sopimuksen mukaiset tai niihin liittyvät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti, ja ne on lähetettävä toiselle Osapuolelle ykkösluokan postissa tai kuriirilla tai toimitettava kirjattuna kirjeenä Sopimuksessa ilmoitettuun osoitteeseen tai Osapuolen jälkikäteen toiselle Osapuolelle ilmoittamaan osoitteeseen. Jos ei pystytä todistamaan, että ilmoitus on toimitettu jo aiemmin, se katsotaan toimitetuksi (i) toimitushetkellä silloin, jos ilmoitus on jätetty kuriirin toimitettavaksi tai (ii) kaksi päivää sen jälkeen, kun ilmoitus on jätetty postiin, jos ilmoitus on lähetetty ykkösluokan postissa tai kirjattuna kirjeenä.

15. TEKNISET NEUVOT JA TARKKAILU

15.1 Sopimuksen tai tilauksen mukaisten Tavaroiden myynnin ja/tai käytön yhteydessä Myyjä voi antaa (tai nimetä jonkun antamaan) Ostajan pyynnöstä jossain määrin teknisiä neuvoja ja/tai tarkkailemaan (jäljempänä ”Palvelut”). Myyjä pidättää oikeuden rajoittaa Ostajan Palveluihin kulutettavaa kokonaisaikaa. Jos Osapuolet sopivat yhdessä kirjallisesti ylimääräisistä palveluiden toteuttamisesta, Osapuolten sopimia ehtoja sovelletaan myös lisäpalveluihin.
15.2 Palvelut sisältävät ainoastaan neuvojen antamista. Ostaja on yksin vastuussa siitä, päättääkö Ostaja käyttää Palveluja, ja millä tavalla Palveluja käytetään. Myyjä ei missään tapauksessa vastaa siitä, päättääkö Ostaja hyödyntää Palveluita eikä Myyjä anna Palveluista suullista eikä äänetöntä takuuta.
15.3 Jos Sopimuksen ehdot eivät sitä estä, kunkin Myyjän ja Ostajan (jäljempänä ”Korvaava osapuoli”) on korvattava toinen Osapuoli ja suojeltava toista Osapuolta sekä vastata kaikista Palveluihin liittyvistä taloudellisista menetyksistä, vahingoista, korvausvaatimuksista, vastuista (mukaan lukien lakimieskulut), seuraamuksista ja koroista (jäljempänä ”Vaatimukset”), jos ne ovat seurausta (i) Korvaavan osapuolen työntekijän vammasta, sairaudesta tai kuolemasta tai (ii) Korvaavan osapuolen omaisuuden menetyksestä tai vahingoittumisesta, vaikka kohdat (i) ja (ii) ovat aiheutuneet kokonaan tai osittain korvatun osapuolen, sen työntekijöiden tai edustajien huolimattomuudesta.
15.4 Vieraillessaan toisen Osapuolen kiinteistössä Osapuolen ja Osapuolen työntekijöiden on noudatettava kaikkia kiinteistöä koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Ostajan tulee ilmoittaa Myyjälle kaikista riskitekijöistä, joilla on merkitystä Palveluiden toteuttamisen kannalta. Kummallakin Osapuolella on oikeus jättää lähettämättä työntekijänsä tai käskeä heidät pois toisen Osapuolen kiinteistöstä joutumatta vastuuseen viivästymisestä tai muista oloista, jos Osapuoli katsoo, että työntekijöiden on vaarallista olla läsnä kiinteistössä.