Tama-koncernen Sekretesspolicy

Affärsverksamhet, marknadsföringsaktiviteter, kundservice och support

Som ett globalt företag, åtar sig Tama-koncernen att skydda enskilda personers integritet och säkra deras personuppgifter. Denna sekretesspolicy (”Sekretesspolicy” eller ”Policy”) beskriver vilken typ av information vi, som registeransvarig, kan samla in från dig, som en del av alla typer av företags- och/eller marknadsföringsaktiviteter, som vi kan ha med dig och/eller som en del av Kundtjänst och Support som vi kan ge dig (”Personuppgifter”). Policyn förklarar även hur vi använder och lämnar ut informationen och de åtgärder vi vidtar för att skydda den. Denna policy beskriver även de val och rättigheter du har angående insamling och användning av dina personuppgifter (se nedanstående avsnitt 8).
Utöver denna Policy, notera att sekretessutlåtanden, villkor eller meddelanden kan lämnas till dig och ska anses som en del av denna Policy.
Tama-koncernen består av Tama Plastic Industry och dess dotterbolag runt om i världen (separat och gemensamt kallade ”Tama” eller ”vi” eller ”oss” eller ”vår” eller Tama-koncernen i denna Policy).
För ytterligare information om dessa enheter och våra Webbplatser, se www.tama-scandinavia.se/global-marknadsforing/.
Denna Policy uppdaterades senast den 11 juni 2018.

Typ av information som vi samlar in

Beroende på vilken tjänst (som anges nedan) som vi tillhandahåller, kan vi samla in följande information om dig:

 • Personliga uppgifter och kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter (till exempel ditt förnamn, efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer), inloggningsuppgifter för konton (till exempel användarnamn och lösenord, ledtrådar till lösenord eller liknande säkerhetsinformation och andra identifierare), bilder av dig eller ditt fordon när du besöker oss (till exempel om du registreras på intern-tv-kameror, medan du besöker våra kontor och produktionsanläggningar eller ger oss registreringsuppgifter om ditt fordon).
 • Arbetsrelaterad information: Såsom din arbetsgivare och/eller avdelning, arbetsfunktion, din anslutning till oss (dvs. kund, återförsäljare, leverantör), adress, telefonnummer och e-postadress till arbetet.
 • Finansiella uppgifter: Betalningsinformation (till exempel faktureringsadress, postadress, bankkonto, kredit- eller betalkortsnummer och andra uppgifter om betalningsmetoder, inklusive information om betalningar till och från dig och andra uppgifter som är kopplade till Tjänsterna (som anges här) och som du har mottagit från oss).
 • Användarprofildata: Kommentarer, återkopplingar och annan information, som du lämnar till oss eller som vi erhåller i samband med marknadsaktiviteter och/eller Kundtjänst och Support (som anges nedan), inklusive när du använder vår kommunikationsteknik (som anges nedan). Denna typ av information kan innehålla uppgifter om Tama-produkter som köpts av dig eller för dig, maskindetaljer (till exempel baltillverkare och modell), datum för balning etc.
 • Kommunikationspreferenser:Dina preferenser när du tar emot marknadsföringsinformation från oss och dina kommunikationspreferenser (inklusive önskat språk). De kan innehålla information om event, som du har bjudits in till av oss eller vill bli inbjuden till, i den mån denna information är relevant för att organisera och hantera dessa event.
 • Automatiskt insamlad information: Inklusive information om (i) internetprotokolladress (IP), som används för att ansluta enheten till internet, (ii) dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, tidszonsinställning, operativsystem och plattform; (iii) ditt besök på vår Kommunikationsteknik (som anges nedan), inklusive den fullständiga URL-adressen, klickström till, via och från våra Webbplatser (inklusive datum och tid), tjänster som ses eller söks efter, svarstid på sidan, nedladdningsfel, besökslängd på vissa sidor, sidans interaktionsinformation (till exempel skrollning, antal klick, hur du rör muspekaren) och metoder som används för att bläddra från en sida till en annan.

När vi använder Tamas mobilapplikationer, kan vi samla platsinformation, som ger din realtidsplats för att kunna leverera innehåll eller andra Tjänster som är beroende av att veta var du befinner dig. Leverans av platstjänster omfattar koordinaterna (latitud/longitud) på din enhets plats.
Vi samlar in dessa personuppgifter via våra servrar med hjälp av cookies och annan teknik. För mer information om cookies och analysverktyg som Tama använder, se här.

Hur vi samlar in informationen

Vi kan hämta dina personuppgifter (antingen erhållna direkt från dig eller från någon annanstans som beskrivs nedan), om och samtidigt som:

 • Du besöker eller använder Tamas Webbplatser (”Webbplatser ”), Tamas mobilapplikationer (”Appar ”), konton på sociala medier (till exempel, men inte begränsat till, Tamas Facebook-sida, Youtube-kanal, Instagram-konto, LinkedIn sida etc.) (”Sociala medier”) eller annan teknik som tillhandahåller information i relation till Tama, föreslår tjänster eller möjliggör kommunikation med Tama (”Kommunikationsteknik”).
 • Du deltar i någon av Tamas kampanjer eller andra marknadsföringsaktiviteter, Tjänster eller evenemang, som tillhandahålls eller organiserats av Tama eller på Tamas vägnar, inklusive en viss Tjänst, som innehåller en uttrycklig hänvisning till eller en länk till denna Sekretesspolicy och inklusive genom Kommunikationsteknik (”Marknadsaktiviteter”)
 • Du gör en förfrågan om en tjänst, begär en tjänst eller inköpsorder, anger eller deltar i en undersökning och/eller fältförsök eller kontaktar oss för att rapportera ett problem och/eller tar emot någon Tjänst i samband med våra produkter, inklusive genom någon Kommunikationsteknik. (”Kundtjänst och Support”);
 • Du eller den organisation som du är anställd av eller anknuten till (som konsult, tjänsteleverantör, underentreprenör eller på annat sätt) är engagerad i någon form av affärsverksamhet eller har en relation till Tama (”Affärsverksamheter ”).

Var och en av ovanstående skall definieras tillsammans och separat enligt denna Policy som ”Tjänst ”.

Personuppgifter som inte samlas in direkt från dig, kan samlas in från:

 • Din organisation eller en organisation som du är ansluten till, med avseende på arbetsrelaterad information (som beskrivs ovan);
 • Andra källor, till exempel en tredje part, som vi arbetar nära med, inklusive, men inte begränsat till, affärspartner (såsom OEM:er och OEM-återförsäljare), underleverantörer som tillhandahåller Tama med teknik, betalnings-/insamlings-/försäkrings- eller leverans-/transportjänster, analysleverantörer och sökinformation;
 • Statliga organ, tillsynsmyndigheter, domstolar eller andra liknande organisationer;
 • Kommunikationsteknik som drivs av oss som du använder, inklusive Webbplatser eller Appar;
 • Sociala medier när du beviljar Tjänsten för att få tillgång till dina data i ett eller flera nätverk, inklusive via kanaler som Youtube, Google+, Pinterest och Facebook, inkl. gillaknappen för att göra vår tjänst mer attraktiv för dig.

För ytterligare information om sociala kanaler, klicka här.

 • När du använder vår App, hjälper tjänsteleverantörerna oss att bestämma en plats för att anpassa vissa produkter till din plats.

Tama äger eller administrerar Tjänsten och är den primära kontrollanten av de personuppgifter som tillhandahålls av dig eller för din räkning eller samlas in av Tama eller någon på dess vägnar för Tjänsten, eftersom begreppet ”kontrollant” definieras i betydelsen av dataskyddslagar.

Hur vi använder din information:

Personuppgifterna behandlas för följande ändamål och som rättslig grund för behandling. Där det är tillämpligt, kommer vi att på datainsamlingstidpunkten påpeka, att tillhandahållandet av personuppgifterna är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav och om du är skyldig att lämna personuppgifter och eventuella följder om inte uppgifterna lämnas in:

Syfte/Åtgärd Juridiska skäl för behandling
Kundtjänst och Support, som även omfattar att tillhandahålla begärda produkter och Tjänster såsom produktleverans, underhåll, kund- och produktsupport (inklusive garantiservice) och användning av vår Kommunikationsteknik. (1) Genomförande av ett avtal med dig eller att åtgärder vidtas innan ett avtal ingås med oss; (2) Uppfylla en juridisk eller lagstadgad skyldighet som gäller för oss (t.ex. produktsäkerhet, återkallelser); (3) Behandlingen är nödvändig för Tama-koncernens legitima intressen när det gäller att tillhandahålla kundtjänst, tillhandahålla produkt och kundsupport, identifiera och upptäcka problem med befintliga produkter och tjänster, förstå hur våra produkter och tjänster används, analysera reklameffektivitet, bedriva forskning, förbättra produkter och tjänster, utveckla nya produkter och tjänster, tillhandahålla utbildning och andra utbildningsevent och kommunicera relevant information om produktuppdateringar och förbättringar (i den mån sådana legitima intressen inte bryter mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter); eller (4) behandlingen görs med ditt samtycke.
Marknadsaktiviteter och särskilt kommunikation och erbjudanden av produkter och/eller Tjänster från Tama, inklusive erbjudanden baserade på dina intressen, personliga och affärsmässiga egenskaper samt plats. Vi kan tillhandahålla dessa meddelanden via e-post, vanlig postbefordran, online (inklusive tillhandahållande av reklam och innehåll, som är anpassade för dig), sociala medier, SMS, meddelanden genom tryck- och knappfunktion samt andra medel. (1) Tama-koncernens legitima intressen för att marknadsföra, prospektera och erhålla nya kunder, lära känna preferenser för att bättre anpassa erbjudanden och kunna erbjuda produkter och tjänster som uppfyller en (potentiell) kunds behov (i den utsträckning där sådana legitima intressen inte bryter mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter) eller (2) behandlingen sker med ditt samtycke.
Marknadsföringsaktiviteter och speciellt administrering av tävlingar och/eller kampanjer och andra PR-evenemang, som du anmäler dig till eller anger, till exempel schemaläggning och arrangering av turer till Tamas anläggningar eller deltagande i produktintroduktioner och mässor. (1) Genomförande av ett kontrakt med dig eller att åtgärder vidtas innan du ingår ett avtal med oss; (2) Behandling är nödvändig för Tama-koncernens legitima intressen för att tillhandahålla marknadsföring, prospektering och service och att få (potentiella) kunder (i den utsträckning sådana intressen inte bryter mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter) eller (3) behandlingen sker med ditt samtycke.
Marknadsaktiviteter och särskilt att du förses med annan information som kan vara av intresse, såsom tillkännagivanden, påminnelser, produktförbättringar och tekniska servicebulletiner; Nyheter om Tama; Crop Professional’s Association (”CPA”) tidningar, nyhetsbrev och produktkataloger; (1) Genomförande av ett kontrakt med dig eller att åtgärder vidtas innan du ingår i ett avtal med oss; (2) Behandling är nödvändig för Tama-koncernens legitima intressen för att tillhandahålla marknadsföring, prospektering och service och att få (potentiella) kunder (i den utsträckning sådana intressen inte bryter mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter) eller (3) behandlingen sker med ditt samtycke.
Affärsverksamhet genom att förvalta Tama-koncernens dagliga verksamhet, dataanalys för att rapportera om företagets resultat och bolagsstyrning (inklusive revision, överensstämmelsekontroller och annan riskhanteringsverksamhet, inklusive upphandling av försäkringar). (1) Rättsliga skyldigheter för oss eller (2) som är nödvändiga för Tama-koncernens legitima intressen vid hantering och drift av Tama-koncernens dagliga verksamhet, hantera Tamas finansiella angelägenheter, hantera risker som Tama utsätts för och är som en del av ett företags transaktion, till exempel överföring av tillgångar till eller ett förvärv eller sammanslagning med annat bolag.
Juridisk överensstämmelse och/eller förfarande för att följa gällande lagar och förordningar samt etablera, utöva och försvara juridiska rättigheter. (1) Följa lagliga skyldigheter som gäller oss; eller (2) som är nödvändiga för Tama-koncernens legitima intressen och för att hantera och driva den dagliga driften av verksamheten, hantera finansiella frågor i vår verksamhet, hantera risker som vår verksamhet utsätts för, företags- och informationsstyrning samt överensstämmelse med lagar och andra lagar i andra länder, där Tama-koncernen verkar (i den utsträckning som sådant legitimt intresse inte bryter mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter).

Delning av dina uppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med:

 • Våra koncernföretag: Varje medlem i Tama-koncernen som stöder vår behandling av personuppgifter enligt denna Policy.
 • Lämpliga tredje parter: Tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla Tjänsterna och produkterna som vi erbjuder, såsom: Underleverantörer som tillhandahåller Tama med tekniska tjänster, betalnings-, insamlings, försäkrings- eller leverans-/transporttjänster; sökinformationsleverantörer, företrädare och representanter; våra revisorer, juridiska rådgivare och andra professionella rådgivare och affärspartners (som OEM:er och OEM-återförsäljare); samtliga på rättslig grund, i enlighet med denna Sekretesspolicy och andra lämpliga sekretesser och säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag.
 • Information som erhållits i samband med användning av vår Kommunikationsteknik: Analytiker och sökmotorleverantörer, som hjälper oss att förbättra och optimera våra Webbplatser och Appar, samtliga på rättslig grund, i enlighet med denna Sekretesspolicy och andra lämpliga sekretesser och säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag.
 • Vi kan lämna ut dina personuppgifter om vi har anledning att tro att sådant utlämnande är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag, inklusive eventuella förpliktelser eller för att förhindra bedrägeri eller annat brott eller om vi anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att skydda och försvara Tamas, våra användares, anställdas eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.
 • Observera att personuppgifter som du skickar, kan överföras till tredje parter i andra länder. Som ett exempel, kan detta inträffa om en eller flera av våra servrar från tid till annan ligger i ett land utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller om någon av våra tjänsteleverantörer eller dotterbolag ligger i ett land utanför EES för att: Lagra dem, göra det möjligt för oss att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig och uppfylla våra avtal med dig, underlätta driften av vår grupp av företag, där det ligger i våra legitima intressen och vi har konstaterat att dessa inte bryter mot dina rättigheter. Detta kan bland annat innehålla information om orderuppfyllelse, behandling av betalningsuppgifter och tillhandahållande av supporttjänster. Om vi överför din information internationellt, kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är föremål för lämpliga skyddsåtgärder, till exempel att man förlitar sig på erkända jurisdiktioner, som ger samma skyddsnivå som EES-länder och att man ser till att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Sekretesspolicy.

Uppgiftslagring:

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla syftet som vi samlade in dem för, bland annat för att tillgodose samtliga juridiska krav, bokförings- eller rapporteringskrav.
För att bestämma lämplig lagringstid för personuppgifter, tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, karaktär och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, syftet med vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på annat sätt och gällande lagkrav.
Detaljer för lagringstider för olika aspekter av dina personuppgifter kan beställas från oss via våra kontaktuppgifter nedan.
Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att det inte längre kan förknippas med dig) för forsknings- eller statistikändamål. I sådana fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan att meddela dig.

Datasäkerhet:

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, används, ändras, lämnas ut eller ges åtkomst till på ett obehörigt sätt. Till exempel lagras all information du lämnar till oss på säkra servrar.
Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, företrädare, entreprenörer och andra tredje parter, som behöver uppgifterna för sitt uppdrag. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av en sekretessplikt.
Vi har infört rutiner för att hantera eventuella misstänkta brott mot personuppgifter och meddelar dig och eventuell tillämplig tillsynsmyndigheten om ett brott har begåtts, där vi enligt lag är skyldiga att rapportera det.
Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord, som ger dig tillgång till vissa delar av våra Appar, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon annan.
Observera att överföringen av information via internet aldrig är helt säker. Trots att vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som skickas till våra Webbplatser eller Appar. Alla överföringar sker på egen risk. När vi tagit emot dina uppgifter kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.

Barnens integritet:

Vi samlar inte medvetet information från och till barn.

Dina rättigheter:

Med hänvisning till dina personuppgifter, har du under vissa omständigheter rätt till följande rättigheter:

 • Tillgång: Få en kopia av dina personuppgifter, som innehas av oss. För information om, korrigeringar eller borttagning av personuppgifter eller delar av dem;
 • Rättelse: Begära rättelse eller borttagning av dina personuppgifter, som innehas av oss, motsätta vidarebehandling av dina personuppgifter, inklusive rätten att invända mot marknadsföringsaktiviteter eller någon av dem;
 • Begränsning: Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller delar av dem;
 • Portabilitet: Begära att tillhandahållna personuppgifter flyttas över till en specifik tredje part;
 • Radering: Du kan när som helst upphäva att tillåta oss ha tillgång till dina platsdata, genom att kryssa i eller avmarkera (enligt anvisningarna) relevant ruta, genom att använda ”upphävningsmekanismer”, såsom ”avsluta abonnemang” eller andra metoder som tillhandahålls inom kommunikationen som du får eller genom att kontakta oss. Vi förbehåller oss rätten att vid behov meddela dig om ändringar eller uppdateringar av Tjänsten.
 • Återkalla samtycke: När behandlingen av dina personuppgifter är baserad på samtycke, har du rätt att återkalla samtycket utan dröjsmål när som helst, genom att kontakta oss. Du kan också ändra dina marknadsföringspreferenser när du vill.

Du kan utöva de rättigheter som anges ovan, alla av dem och var och en av dem, när som helst, genom att kontakta oss på .

Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att dina personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran om att påskynda vårt svar.
Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad, om din fråga är särskilt komplex eller du har gjort flera förfrågningar. I så fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.
Om din begäran eller anmodan inte blir löst av oss på ett tillfredsställande sätt, har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet. I första hand till tillsynsmyndigheten i medlemslandet där du är bosatt, på din arbetsort eller den plats där frågan som är föremål för klagomålet inträffade.
Invändning: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, av tvingande och legitima skäl, som rör din speciella situation, utom i de fall där lagbestämmelser uttryckligen föreskriver behandlingen. Dessutom har du rätt att invända när uppgifter om dig behandlas i samband med direkt marknadsföring.

Var lagrar vi din information?

Personuppgifterna som vi behandlar angående dig, kan överföras till och lagras i en destination utanför landets gränser och för europeiska invånare utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), som inte får omfattas av likvärdiga dataskyddslagar. De kan också behandlas av personal utanför EES, som arbetar för oss eller för en tredje part, som tillhandahåller tjänster till oss.

Kontakt:

Kontakta gärna om du har frågor angående denna Sekretesspolicy eller för att få tillgång till eller vill uppdatera dina personuppgifter.

Ändringar:

Observera att denna Sekretesspolicy kan ändras då och då. Vi kommer inte att reducera dina rättigheter enligt denna Sekretesspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi lägger upp varje ändring i Sekretesspolicyn på våra Webbplatser. Om ändringarna är av betydelse, kommer vi att ge dig ett mer specifikt meddelande.

DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA, APPARNA ELLER ANDRA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV TAMA, UTGÖR DITT SAMTYCKE TILL DENNA SEKRETESSPOLICY.